1989

Johannsen, G.; Borys, B.-B.; Sundström, G. A.; Fejes, L. & Strätz, G.: Issues of Design Support and User Modelling for Intelligent Graphical Editors, and Presentation System: ESPRIT-Gradient-P857 Report WP4+11-UKS-055. Kassel: 1989 (IMAT-Bericht / MMS MMS-8)
[BibTeX] 
Johannsen, G.; Borys, B.-B.; Sundström, G. A.; Fejes, L. & Strätz, G.: Issues of Design Support and User Modelling for Intelligent Graphical Editors, and Presentation System: ESPRIT-Gradient-P857 Report WP4+11-UKS-055. Kassel: 1989 (IMAT-Bericht / MMS MMS-8)
[BibTeX]