Xu, Y.; Zhang, L. & Liu, W. (2006), Cubic Analysis of Social Bookmarking for Personalized Recommendation, in Xiaofang Zhou; Jianzhong Li; Heng Tao Shen; Masaru Kitsuregawa & Yanchun Zhang, ed., 'APWeb' , Springer, , pp. 733--738 .