Fu, TomZ.J. ; Song, Qianqian ; Chiu, DahMing: The academic social network. In: Scientometrics, 101 (2014), Nr. 1, S. 203-239