Hoffmann, A. ; Söllner, M. ; Fehr, A. ; Hoffmann, H. ; Leimeister, J. M. ; Heiß, H. (Bearb.) ; Pepper, P. (Bearb.) ; Schlingloff, H. (Bearb.) ; Schneider, J. (Bearb.): Towards an Approach for Developing socio-technical Ubiquitous Computing Applications. P-192. 41. In: Informatik 2011 - Informatik schafft Communities. Beiträge der 41. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI). Berlin, Germany : LNI, 2011. - 290 (53-11), S. 1-15