Shen, Dou ; Chen, Zheng ; Yang, Qiang ; Zeng, Hua-Jun ; Zhang, Benyu ; Lu, Yuchang ; Ma, Wei-Ying: Web-page classification through summarization. In: Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval. New York, NY, USA : ACM, 2004 (SIGIR '04). - ISBN 1-58113-881-4, S. 242--249