Dong, Bensi ; Xu, Guoqiang ; Luo, Xiang ; Cai, Yi ; Gao, Wei: A bibliometric analysis of solar power research from 1991 to 2010. In: Scientometrics (2012), S. 1-17