Xu, Yanfei ; Zhang, Liang ; Liu, Wei ; Zhou, Xiaofang (Bearb.) ; Li, Jianzhong (Bearb.) ; Shen, Heng Tao (Bearb.) ; Kitsuregawa, Masaru (Bearb.) ; Zhang, Yanchun (Bearb.): Cubic Analysis of Social Bookmarking for Personalized Recommendation. 3841. In: APWeb : Springer, 2006 (Lecture Notes in Computer Science). - ISBN 3-540-31142-4, S. 733--738