Li, Yuhua ; Wen, Aiming ; Lin, Quan ; Li, Ruixuan ; Lu, Zhengding ; Wang, Haixun (Bearb.) ; Li, Shijun (Bearb.) ; Oyama, Satoshi (Bearb.) ; Hu, Xiaohua (Bearb.) ; Qian, Tieyun (Bearb.): Incorporating User Feedback into Name Disambiguation of Scientific Cooperation Network In: Web-Age Information Management. 6897. Berlin/Heidelberg : Springer, 2011 Lecture Notes in Computer Science). - ISBN-978-3-642-23534-4, S. 454--466