Hu, Jian ; Fang, Lujun ; Cao, Yang ; Zeng, Hua-Jun ; Li, Hua ; Yang, Qiang ; Chen, Zheng ; Myaeng, Sung-Hyon (Bearb.) ; Oard, Douglas W. (Bearb.) ; Sebastiani, Fabrizio (Bearb.) ; Chua, Tat-Seng (Bearb.) ; Leong, Mun-Kew (Bearb.): Enhancing text clustering by leveraging Wikipedia semantics.. In: SIGIR : ACM, 2008. - ISBN 978-1-60558-164-4, S. 179-186