Xu, Jun ; Li, Hang ; Zhong, Chaoliang: Relevance Ranking using Kernels, 2009