Song, Yi-Cheng ; Zhang, Yong-Dong ; Cao, Juan ; Xia, Tian ; Liu, Wu ; Li, Jin-Tao: Web Video Geolocation by Geotagged Social Resources. In: Transactions on Multimedia, 14 (2012), Nr. 2, S. 456--470