Han, Jiawei ; Pei, Jian ; Yin, Yiwen: Mining Frequent Patterns Without Candidate Generation. In: SIGMOD Rec., 29 (2000), Nr. 2, S. 1--12