Liu, Xuan ; Lu, Meiyu ; Ooi, Beng Chin ; Shen, Yanyan ; Wu, Sai ; Zhang, Meihui: CDAS: a crowdsourcing data analytics system. In: Proceedings of the VLDB Endowment, 5 (2012), Nr. 10, S. 1040--1051