Zhou, Mianwei ; Bao, Shenghua ; Wu, Xian ; Yu, Yong: An Unsupervised Model for Exploring Hierarchical Semantics from Social Annotations. In: , 2008, S. 680--693