Fu, TomZ.J., Song, Qianqian and Chiu, DahMing. "The academic social network." Scientometrics 101 , no. 1 (2014): 203-239.