Dong, Bensi, Xu, Guoqiang, Luo, Xiang, Cai, Yi and Gao, Wei. "A bibliometric analysis of solar power research from 1991 to 2010." Scientometrics (2012): 1-17.