Jiang, Jing, Wilson, Christo, Wang, Xiao, Sha, Wenpeng, Huang, Peng, Dai, Yafei and Zhao, Ben Y.. "Understanding Latent Interactions in Online Social Networks." ACM Trans. Web 7 , no. 4 (2013): 18:1--18:39.