Li, Yuhua, Wen, Aiming, Lin, Quan, Li, Ruixuan and Lu, Zhengding. "Incorporating User Feedback into Name Disambiguation of Scientific Cooperation Network." In Web-Age Information Management , edited by Haixun Wang, Shijun Li, Satoshi Oyama, Xiaohua Hu and Tieyun Qian , 454--466. Berlin/Heidelberg: Springer, 2011.