Hu, Jian, Fang, Lujun, Cao, Yang, Zeng, Hua-Jun, Li, Hua, Yang, Qiang and Chen, Zheng. "Enhancing text clustering by leveraging Wikipedia semantics.." Paper presented at the meeting of the SIGIR, 2008.