Song, Yi-Cheng, Zhang, Yong-Dong, Cao, Juan, Xia, Tian, Liu, Wu and Li, Jin-Tao. "Web Video Geolocation by Geotagged Social Resources." Transactions on Multimedia 14 , no. 2 (2012): 456--470.