Prinz, A., Menschner, P., Altmann, M., Leimeister, J. M., Koene, P., Köbler, F., Krcmar, H., Linke, P., Maier, A., Holm, T. and Meyer, T.. "Mobiles Ernährungsmanagement am Beispiel ALS-bedingter Mangelernährung." Paper presented at the meeting of the 3. Deutscher AAL-Kongress 2010, Berlin, Germany, 2010.