Wu, Xindong, Kumar, Vipin, Quinlan, J. Ross, Ghosh, Joydeep, Yang, Qiang, Motoda, Hiroshi, McLachlan, Geoffrey, Ng, Angus, Liu, Bing, Yu, Philip, Zhou, Zhi-Hua, Steinbach, Michael, Hand, David and Steinberg, Dan. "Top 10 algorithms in data mining." Knowledge and Information Systems 14 , no. 1 (2008): 1--37.