Han, Jiawei, Pei, Jian and Yin, Yiwen. "Mining Frequent Patterns Without Candidate Generation." SIGMOD Rec. 29 , no. 2 (2000): 1--12.