Liu, Xuan, Lu, Meiyu, Ooi, Beng Chin, Shen, Yanyan, Wu, Sai and Zhang, Meihui. "CDAS: a crowdsourcing data analytics system." Proceedings of the VLDB Endowment 5 , no. 10 (2012): 1040--1051.