Benford, S. & Giannachi, G. (2011), Performing mixed reality , MIT Press , Cambridge, Mass. .