Ren, Fu-Xin ; Cheng, Xue-Qi ; Shen, Hua-Wei: Modeling the clustering in citation networks, 2011. - cite arxiv:1104.4209