Bao, Shenghua ; Xue, Guirong ; Wu, Xiaoyuan ; Yu, Yong ; Fei, Ben ; Su, Zhong: Optimizing web search using social annotations. In: WWW '07: Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web. New York, NY, USA : ACM Press, 2007