Doan, AnHai, Naughton, Jeffrey F., Ramakrishnan, Raghu, Baid, Akanksha, Chai, Xiaoyong, Chen, Fei, Chen, Ting, Chu, Eric, DeRose, Pedro, Gao, Byron, Gokhale, Chaitanya, Huang, Jiansheng, Shen, Warren and Vuong, Ba-Quy. "Information extraction challenges in managing unstructured data." SIGMOD Record 37 , no. 4 (2009): 14--20.