Giesel, Katharina D., Haan, Gerhard de and Diemer, Tobias. Demokratie in der Schule : Fallstudien zur demokratiebezogenen Schulentwicklung als Innovationsprozess. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2007.