Zhang, Daqing, Guo, Bin and Yu, Zhiwen. "The Emergence of Social and Community Intelligence." Computer 44 , no. 7 (2011): 21--28.